Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

Refusion for vandafledningsafgift

Hvis du har haft vandspild på grund af utætte skjulte installationer, kan du få refunderet vandafledningsbidraget for den del af forbruget, som ikke er ledt til kloak og renseanlæg. Du skal udfylde ansøgningsblanketten, som der er link til nedenfor i teksten.

Du kan søge om refusion, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Ledningsbrud skal være sket på skjulte installationer
  • Vandet ikke være ledt til den offentlige kloak
  • Reparation af skaderne skal udføres af autoriserede fagfolk
  • Forbrugeren må ikke have handlet forsætligt eller groft uagtsomt og skal have sikret sig mod gentagne ledningsbrud
  • Det skal foreligge dokumentation for udbedring af skaden

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket, og hvor det er sket, vedlagt en kopi af regningen fra den autoriserede VVS-mester, der har udbedret skaden.

Ansøgning om refusion i forbindelse med ledningsbrud kan kun ske for indeværende år eller det seneste forbrugs år.

Du kan ikke få refusion for eksempelvis synlige utætheder, løbende toiletter og vandhaner. Udendørs haner mm. som bliver utætte eller frostsprænger, opfyldning af havebassin, vanding af beplantning mm.

Reduktionen gives kun for den del af vandforbruget, som overstiger ejendommens normalforbrug tillagt en selvrisiko på 50 m3. For ejendomme, som afregnes efter måler, og måleren er aflæst årligt, fastsætter forsyningen normalforbruget på grundlag af de seneste tre års målte forbrug. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, eller hvor det målte forbrug ikke er indberettet, fastsættes normalvandforbruget til 170 m3 pr. år. For sommerhuse uden personlige helårstilladelser fastættes normalvandforbruget dog til 70 m3 pr. år.

Udfyld ansøgningsformularen her.

Ansøgningen vil blive individuelt vurderet, og du vil skriftlig modtage en afgørelse. En eventuel refusion af vandafledningsafgiften vil fremgå af din næste årsafregning.

Hvis vandspildet er meget stort, dvs. mere end normalforbrug + 300 m3, kan du også søge om eftergivelse af selve vandafgiften. Henvendelse herom skal ske til dit private vandværk.

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer