Det blev på Teknisk Udvalgsmøde den 5. februar 2009 besluttet, at iværksætte etapevis kloakering i perioden 2009-2017.

Sandet ligger naturskønt lige ned til Arresø, der er udpeget som Natura-2000 område. Det har derfor også længe været planlagt, at området skulle kloakeres. Men projektet er blevet udskudt flere gange grundet pris og tekniske vanskeligheder. Grundvandet i området står nemlig meget højt, hvilket giver tekniske og økonomiske udfordringer, når der skal kloakeres.

Kloakeringen blev udført som et såkaldt 'tryksat kloakanlæg', hvor små pumper trykker vandet via plastrør hen til hovedkloakken ved Bækkegården. Plastrørene blev boret ned, så man ikke skal grave så meget i den fugtige jord. Desuden undgår man, at få problemer med indsivning af grundvand i kloakken.

De mange sommerhuse på Sandet har hidtil haft individuelle spildevandsløsninger. Nogle har samletanke, hvor alt spildevand samles og køres væk med en slamsuger. Andre har nedsivningsanlæg, hvor spildevandet siver ned til grundvandet.

Kloakeringen betales af Gribvand Spildevand A/S. Husejerne på Sandet skal betale et bidrag for at blive tilsluttet kloakken og derefter vandafledningsafgift pr. m3 vand som forbruges. Endvidere skal de enkelte grundejere selv afholde udgifterne til kloak på egen grund. Til gengæld slipper de for fremover at drive og vedligeholde samletanke og nedsivningsanlæg.

Der kloakeres kun for husspildevand. D.v.s. at afledning overfladevand fra tage og befæstede arealer fortsat skal ske via private anlæg. Det kan f.eks. være faskiner, dræn eller grøfter. Kommunen har lavet en pjece, som fortæller mere om, hvad man kan gøre ved overfladevand i sommerhusområder.

 

Med venlig hilsen

Gribvand A/S

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer