Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev december 2018

Fortsat krig mod rotterne

I løbet af det seneste år har vi igangsat Danmarkshistoriens hidtil største indsats mod rotter. Formålet er hurtigt, effektivt og giftfrit at bekæmpe rotterne.

I løbet af 2018 er i alt 675 elektroniske fælder udsat i forskellige områder af Gribskov kommune, og i løbet af 2019 vil i alt 1.000 fælder være aktive.

Rottebekæmpelsen udføres i samarbejde med firmaet Anticimex. Sammen har vi udviklet et it-system, der giver mulighed for at følge rotternes bevægelsesmønster og se, hvor mange rotter, der er slået ihjel.

Målet er at minimere antallet af rotteanmeldelser med 75 % over de næste 2,5 år, og foreløbig har indsatsen vist sig at være særdeles effektiv, som statistikken også dokumenterer.

Statistik over rotteanmeldelser i områder involveret i projektet

Læs mere om indsatsen mod rotter her.


Mange fejlkoblinger

Frem mod 2027 undersøger vi minimum 1000 ejendomme om året for at lokalisere fejlagtige tilslutninger af regnvandsledninger til spildevandssystemet.

Årsagen er, at der kommer alt for meget vand igennem kloaksystemet i de områder, som kun er kloakeret for spildevand. Det kaldes uvedkommende vand, og det er et problem i næsten hele sommerhusområdet på nordkysten.

Flere områder er allerede blevet undersøgt, og her er det generelle billede, at 10-15 % af ejendommene har koblet regnvand på spildevandsledningen, selvom de kun er kloakeret for spildevand. Det vil sige, at de fejlagtigt leder regnvand fra tagflader, fliser eller andre overflader eller dræn til huskloakken.

Er du alene kloakeret for spildevand, skal dit regnvand håndteres på grunden – typisk via en faskine. Hvis vi konstaterer fejlagtige forhold hos dig, vil du modtage et påbud om at frakoble regnvandet. Det er nemlig grundejers ansvar, at forholdene er i orden.

Vil du vide mere om vores undersøgelser, kan du læse mere her. Er du i tvivl om, hvad kloakeringsformen er på din ejendom, kan du finde oplysning herom i BBR (Bygnings- og boligregistret) eller www.gribskov.dk


Dronningmølle renseanlæg nedlægges

I løbet af de kommende år vil Dronningmølle renseanlæg blive nedlagt, og i slutningen af 2020 vil anlægget være helt ude af drift. Der vil dog ikke være nogen synlig forskel over jorden, da bygningerne bliver bevaret.

Frem mod lukningen af anlægget vil en tank blive ombygget til et bassin, der kan benyttes til regnvand. Vi etablerer endvidere en pumpestation, der skal pumpe spildevandet til Gilleleje renseanlæg efter nedlæggelsen.

Gilleleje renseanlæg bliver i mellemtiden udbygget, så det bliver i stand til at klare den ekstra opgave. Det vil også skulle rense spildevandet, fra Smidstrup renseanlæg, da dette også bliver nedlagt.

Dronningmølle renseanlæg er belastet af for store vandmængder – bl.a. på grund af husstande, der har fejlkoblet regnvand på spildevandsledninger.

Lukningen af anlægget vil betyde, at udledningen til Pandehave å stopper, og det vil således forbedre vandmiljøet i åen og på Dronningmølle strand.


Pårup slambehandlingsanlæg er ved at tage form

Det nye slammineraliseringsanlæg ved Pårup er ved at tage form. Rørledninger er lagt, bassiner anlagt og tilplantede, og i den kommende periode vil anlægget i stigende grad blive taget i brug. I 2020 vil anlægget være fuldt i brug.

Som det ses på billedet af Pårup-anlægget, er slammineraliseringsanlæg grønne anlæg, der falder godt ind i det omkringliggende miljø. Samtidig er det en miljø- og klimavenlig løsning, idet restproduktet kan bruges som gødning på landbrugsjord, når det har været 10-12 år i anlægget.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00