Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev juni 2019

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S leverer flot årsresultat

Årsregnskaberne for 2018 blev godkendt på generalforsamlingen den 22. maj. Her kunne selskaberne præsentere et resultat på den primære drift, der var bedre end budgetteret, og et årsresultat på 7.995.000 kr.

Kunderne havde et øget forbrug pga. den varme sommer. Desuden skal årsresultatet ses i lyset af, at staten har været nødsaget til at tage vandselskabernes skatteforhold op til revision, efter at SKAT 8. november 2018 tabte den såkaldte vandskattesag i Højesteret.

»Vi er meget tilfredse med, at Højesteret gav vandselskaberne medhold i vandskattesagen. Alt andet lige har udgiften til vandselskabernes skattebetaling stor betydning for den pris, forbrugerne skal betale for vand, forklarer administrerende direktør i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S Mette Therkildsen.

Vil du vide mere om årsregnskaberne og skattesagen, kan du læse mere her

Årsrapporterne for selskaberne kan findes her


Indvielse af Pårup Biologiske Slamanlæg

Det biologiske slamanlæg i Pårup blev indviet den 6. juni med et stort arrangement, hvor alle interesserede kunne blive klogere på, hvordan Gribvand Spildevand A/S håndterer og renser spildevandet i Gribskov Kommune.

Anlægget er et af Danmarks nyeste og mest avancerede til biologisk behandling af slam, og ifølge bestyrelsesformanden i Gribvand Spildevand A/S, Jannich Petersen, er det godt nyt for klimaet.

»Biologisk slambehandling er en særdeles miljø- og klimavenlig metode til at håndtere slammet fra vores spildevand. I anlægget står tagrørene uden brug af energi for afvanding, beluftning og mineralisering af slammet, og den miljøvenlige behandling efterlader en rigtig god biomuld, som efter en årrække kan komme os alle sammen til gavn som biologisk gødning på markerne,« forklarede Jannich Petersen til indvielsen.

Når anlægget er i fuldt sving med udgangen af 2020, vil al kommunens slam fra spildevand blive behandlet 100 % biologisk.

Læs mere her


Ombygning af Gilleleje Rensningsanlæg

I slutningen af maj gik ombygningen af Gilleleje Rensningsanlæg i gang. I første omgang er der gjort klar til støbning af bundpladen i det anlæg, der skal forbehandle vandet – det kaldes et indløbsbygværk. Samtidig med at der bliver arbejdet på indløbsbygværket, påbegyndes udgravningen til den ene af to store tanke. Udgravningen bliver på ca. 20.000 m3 jord.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM A/S, som frem mod udgangen af 2020 skal ombygge Udsholt- og Gilleleje Rensningsanlæg. Målet er at få en bedre og mere miljørigtig drift til en billigere penge.

Læs mere her


Uvedkommende vand og fejlagtige kloakforhold ved Stokkebro Rensningsanlæg

I efteråret 2018 undersøgte Gribvand Spildevand A/S 300 ejendomme ved Stokkebro Renseanlæg. Målet var at vurdere kloakkernes tilstand og ikke mindst at lokalisere fejlagtige kloakforhold. Det generelle billede i kommunen er, at mellem 10-15 % af ejendommene  har fejlagtigt tilsluttet regnvandet til spildevandskloakken i områder, der kun er kloakeret for spildevand, og det er både ulovligt og problematisk.

De fejlsluttede ledninger giver store problemer for spildevandsselskabet, der skal håndtere de store mængder regnvand, og samtidig øger det risikoen for, at sårbare vandløb, søer og moser bliver forurenet, hvis kloakkerne oversvømmes. 

Derfor undersøger Gribvand Spildevand A/S frem mod 2027  årligt 1000 ejendomme for at lokalisere fejlagtige kloakforhold.

Læs mere her


Bliv klogere på dine toiletvaner i Gilleleje Biograf

Har du en spillefugl gemt i maven? Så kan du tage i Gilleleje Biograf og udfordre dine venner i spillet Battle Brains.

Spillet gør dig både klogere på dine toiletvaner, og hvad du må stoppe i toilettet, og samtidig kan du vinde præmier – og måske også håneretten over dine venner, inden I slutter af med en fantastisk filmoplevelse.

Læs mere her

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00