Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev februar 2020

Din pris for spildevand

Den pris, du betaler for spildevandsafledning, dækker følgende: drift, vedligehold, renovering og udbygning af kloaknettet, klimasikring, drift og vedligehold af renseanlæg samt kontrol af, at vandet overholder udledningskravene, inden det udledes til bl.a. Kattegat og Arresø. Dertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Danvas interaktive Danmarkskort kan du klikke dig ind og se spildevandspriserne for hele landet. Du kan også se, hvem der leverer drikkevand og renser spildevand i de enkelte områder.

Sådan ser Gribvand Spildevands budgetramme ud

Budgettet for 2020 er på 100.803.569 kr. eksklusiv tømningsordningen. Vores økonomiske ramme fordeler sig som følger:

Driftsbudgettet fordeler sig på følgende poster:

Anlægsbudgettet

Langt størstedelen af udgifterne til anlægsinvesteringer – nemlig hele 48,9 mio. kr. – går til den omstrukturering af renseanlæggene, som er i fuld gang. I løbet af de kommende år vil kommunens mindre og utidssvarende anlæg blive nedlagt, og al spildevand vil blive renset på Helsinge og Gilleleje Renseanlæg. Du kan læse mere om omstruktureringen og det nye renseanlæg i Gilleleje her.


Din takst er på samme niveau som sidste år

Gennemsnitstaksten er på samme niveau som i 2019 og er således ikke blevet pristalsreguleret.
 
Sådan er din pris på spildevand – hvis din ejendom er kloakeret
Prisen på spildevand hos Gribvand Spildevand er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. For 2020 er priserne således:

 • Dit variable bidrag er 59,06 kr. inkl. moms. Prisen beregnes ud fra dit vandforbrug og dækker det spildevand, du udleder til kloakken.
 • Dit faste bidrag udgør per stikledning 783,86 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af den vandmængde, der ledes til vores renseanlæg. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.
 • Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m3 om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmodellen, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidst afledte kubikmeter vand.

Se en oversigt over samtlige takster og gebyrer her.


Tømningsordningen

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældningstank eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR.

Samletank
Taksten for samletanke for 2020 består af:

 • Et fast bidrag på 348,13 kr.
 • Administrationsbidrag på 234,10 kr. 
 • Et behandlingsbidrag for samletanke på 12,25 kr. pr. m2.
 • Dertil er prisen på en ordinær tømning 645,19 kr.

Bundfældningstank
Når du skal have tømt din bundfældningstank, kan du vælge mellem to metoder:

 • KSA-tømning, der er et kombineret slamsuger- og afvandingssystem. Det er en miljøvenlig metode, hvor tømningen sker ved, at KSA-bilen suger indholdet af bundfældningstanken op, afvander slammet under tilsætning af polymer, hvorefter vandet bliver ledt tilbage i bundfældningstanken. Prisen er: 568,74 kr. inkl. moms + 155,69 kr. i administrationsgebyr.
 • Tømning via slamsuger eller traktor. Prisen er: 568,74 kr. + behandlingsbidrag 468,69 kr. + administrationsbidrag: 155,69 kr. + kørsel med slamsuger/traktor 936,74 kr.

Se en oversigt over tømningsordningens takster her.


Frivilligt grønt regnskab

Vi har netop offentliggjort vores grønne regnskab for 2019. Her kan du blive klogere på den klimabelastning, spildevandsrensningen udgør i kommunen, og hvordan vi i det forgangne år har arbejdet med at mindske forureningen. Den primære miljøbelastning er påvirkning af vandmiljøet, når der sker overløb fra kloaksystemet, samt når vi udleder det rensede spildevand til vandløb, søer, Kattegat samt Arresø. Blandt vores vigtigste tiltag for at mindske denne forurening kan nævnes:

 • Omstrukturering af spildevandsrensningen. Vi er i gang med et stort anlægsarbejde i Gilleleje, hvor det gamle anlæg bliver udskiftet med et helt nyt med dobbelt så stor kapacitet. Når anlægget står klar, kan vi nedlægge vores små og utidssvarende renseanlæg, så vi i stedet for ni anlæg i kommunen kommer ned på to i 2022. Resultatet bliver en bedre spildevandsrensning, mindre kørsel og mindre forbrug af kemikalier samt en forventet nedgang i udledning af kvælstof til Arresø på 4 tons per år.
 • Nyt biologisk slammineraliseringsanlæg ved Pårup. Med det nye anlæg kommer vi til at behandle al slam fra vores spildevand biologisk. Det betyder, at vi bruger markant færre kemikalier og samtidig mindre el.
 • Færre overløb fra kloaksystemet. Flere tiltag er igangsat, så vi kan mindske mængden af aflastninger til vandløb, søer og hav. Bl.a. samarbejder vi med grundejerforeninger om frivillig udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand, ligesom vi arbejder på at mindske mængden af såkaldt uvedkommende vand fra utætte kloakker og fejlkoblede regnvandsledninger.

Hvis du vil vide mere, kan du læse hele rapporten her.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00