Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev marts 2020

Nyt vedr. ombygningen af Gilleleje Renseanlæg

Den store omstrukturering af spildevandsrensningen i Gribskov Kommune forløber efter planen. På Gilleleje Renseanlæg er anlægsarbejdet i fuld sving, og til juni kan vi begynde at rense spildevandet fra Gilleleje på den helt nybyggede procestank, som kan ses på billedet nedenfor.

Procestanken omkranses af 8 meter høje betonvægge, og den kan håndtere ikke mindre end 25.000 PE – det vil sige spildevand fra 25.000 personer. I situationer med fuld belægning i sommerhusene vil tanken kunne håndtere betydeligt større mængder. I øvrigt vil der, når hele anlægget står færdigbygget, være to procestanke af denne kapacitet.

Når den første procestank bliver sat i drift, bliver de fem gamle tanke fjernet, som i dag står for spildevandsrensningen på anlægget, og arbejdet med at bygge den anden procestank i den nordlige ende af renseanlægget, bliver påbegyndt.

Vil du vide mere om selve anlægsarbejdet, har vores entreprenør VAM A/S lavet denne video af processen.


Havledning udenom Gilleleje Havn

Ud over det nye renseanlæg i Gilleleje, er en ny havledning en central del af omstruktureringen. Havledningen kommer til at løbe fra Gilleleje Renseanlæg og 400 meter ud i Kattegat vest for havnen.

Selve anlægsarbejdet vil ske i tre etaper, og i den kommende tid vil borgere og besøgende i Gilleleje kunne følge arbejdet fra sidelinjen. Arbejdet vil dog ikke give gener for byens trafikanter, da alle udgravninger sker udenfor vejarealerne – med undtagelse af Kastanje Allé og ved krydsningen af Parkvej.

Første etape er nedgravningen af ledningen op gennem Gilleleje Stationsvej og Alfavej, som bliver anlagt af det lokale entreprenørfirma Nordkysten i den kommende periode og frem til efter påske. Anden etape bliver etableret i løbet af sommeren 2020 og er fra rundkørslen og langs Søborg Kanal hen til renseanlægget, mens tredje etape er etableringen af selve havledningen i Kattegat, der vil foregå i efteråret 2020.

Den samlede havledning forventes klar til drift ved årsskiftet 2020/21.


Kloakproblemer under regn

Regnen slår rekorder i disse år, og februar 2020 var ingen undtagelse. Allerede den 26. i måneden kunne DMI fortælle, at februar havde slået alle rekorder og var blevet den regnrigeste februar, siden DMI begyndte at måle nedbør i 1849. De store vandmængder sætter sine præg ude i landskaberne, og selvom Gribskov Kommune langt fra er hårdest ramt, har mange borgere oplevet konsekvenser af klimaforandringerne og de medfølgende øgede vandmængder. I flere områder har der i perioder været oversvømmet terræn, ligesom enkelte områder har haft problemer med regn- eller spildevand, der er trængt ind i kælder- eller stueetage.

Når de øgede regnmængder giver problemer, kan der være flere forklaringer herpå. Nogle steder er kloakkerne ikke dimensioneret til så store vandmængder, andre områder er lavt beliggende i forhold til resten af oplandet og er derfor mere udsat, mens andre områder igen er præget af aldrende og utætte kloakker, hvor grundvand og regnvand kan sive ind. Desuden er der i nogle områder fejlagtigt tilsluttet regnvand til spildevandskloakkerne, hvilket udfordrer kloakkerne i området.

For at imødegå de øgede mængder nedbør, iværksætter Gribvand Spildevand i de kommende år en række projekter. En del af projekterne er allerede tænkt ind i restruktureringen af spildevandsrensningen i kommunen, men også nye undersøgelser og tiltag må sættes i værk i de kommende år. Derudover vil vi bl.a. have fokus på følgende projekter:

  • Undersøgelse af kloakledning langs Pandehave Å, hvor vi har mistanke om utætheder.
  • Etablering af to pumpestationer på Gilleleje Renseanlæg til sikring af Kringelholm som led i udarbejdelsen af Gilleleje Renseanlæg. Første pumpestation bliver etableret i marts i år, mens den anden følger senere på året.
  • Ombygning af tanke på Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg til forsinkelsesbassiner, der skal opmagasinere spildevand under regn. Kloakkerne i området modtager således en del uvedkommende vand under regn.
  • Undersøgelse af overløb fra Esrum Å.

Gribvand Spildevand har ansvar for at vedligeholde fælleskloakken, mens det er de enkelte grundejere og grundejerforeninger, der har ansvar for, at huskloakken og ledningerne ud til skellet er intakte og ikke har fejlagtigt tilkoblet regnvand til spildevandskloakken.

Hvis du vil vide mere om uvedkommende vand og dit ansvar som grundejer, kan du læse videre her.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00