Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev november 2020

Overløb har været på dagsordenen i de danske medier hen over sommeren, og derfor sætter vi i dette nyhedsbrev fokus på overløb: Hvad er det, og hvordan håndterer vi i Gribvand Spildevand overløb. Desuden kan du sidst i nyhedsbrevet blive klogere på den nye havledning i Gilleleje, der skal føre spildevandet 400 m. ud vest for Gilleleje Havn.

Hvad er overløb?

Der findes tre forskellige former for overløb. Overløb, nødoverløb og kontrollerede overløb:

  • Overløb er en indretning i kloaksystemet, der betyder, at det kan sende urenset spildevand opblandet med regnvand til lokale vandløb som søer, åer, moser og havet. Det sker kun i situationer, hvor kloakkerne er overbelastet på grund af store mængder regn, og derfor sker det som udgangspunkt kun i områder med fælleskloakering, hvor regnvand og spildevand ledes i den samme kloakledning. Det afledte vand vil passere igennem en rist, som sørger for at sortere store efterladenskaber fra, og typisk vil det afledte vand være blandet op i forholdet 1 del spildevand til 10 dele regnvand.
  • Nødoverløb findes i alle kloaksystemer og er indretninger, der betyder, at kloaksystemet kan aflaste spildevand i nødsituationer. For eksempel under strømsvigt eller ledningsbrud. I tilfælde af regn vil det aflastede spildevand være blandet op i forholdet 1 del spildevand til 10 dele regnvand, men er det tørvejr, vil det bestå af 100 % spildevand.
  • Kontrollerede overløb er en bevidst afledning af urenset spildevand. Dem kan forsyningsselskaberne for eksempel have behov for i forbindelse med større reparationsarbejder. I Gribvand Spildevand har der aldrig været foretaget kontrollerede overløb.

Hvilke krav stiller myndighederne til overløb?

Hvert enkelt overløb skal have en myndighedstilladelse, der regulerer, hvor hyppigt der må ske aflastninger, hvor meget der må aflastes, og hvordan vandet evt. skal renses.

Nødoverløb skal ikke have myndighedstilladelser, da man ikke kan stille krav til, hvor hyppigt en nødsituation må ske, og hvad der kan ske under en nødsituation.

Hvor mange overløb har Gribvand Spildevand?

Gribvand Spildevand har 51 overløb, som kan aflaste til vandløb i kommunen. Overløbene sker fra pumpestationer, brønde og bassiner.

Ved hvert overløb kan Gribvand Spildevand måle, præcis hvornår og hvor længe et overløb finder sted, men ikke den udledte mængde.

Overløbenes placering kan ses på kortet her:

Hvor meget afleder Gribvand Spildevand via overløb?

I samarbejde med COWI har Gribvand Spildevand lavet et skøn over de aflastede mængder af spildevand for 2019 og vurderet, at der har været aflastninger fra ca. 30 overløb med i alt omkring 25.000 m^3 regn- og spildevand. Skønnet hviler blandt andet på driftens erfaringer og konkret viden om afløbssystemets indretning.

De officielle tal for samme år, som man kan finde i Miljøministeriets PULS database, er væsentligt højere og udregnet ud fra Gribvands data fra 2011 kombineret med årets nedbør samt fysiske data for oplandets størrelse, bassinvolumener med videre. For at blive klogere på de helt reelle tal har Gribvand Spildevand besluttet at installere måleudstyr på op til fem overløb.

Hvad gør Gribvand Spildevand for at mindske aflastninger?

Når det har regnet, tilser driften overløbene og sikrer, at de er fuldt driftsklare til næste gang, det regner. For eksempel bliver ristene rengjort.

Den løbende overvågning giver et godt overblik over, hvor de store aflastninger finder sted. Gribvand Spildevand kan således sige med sikkerhed, at de aflastninger, der pt. sker, ikke påvirker badevandskvaliteten, og at mængderne generelt er ret små. Dog ser det ud til, at to overløb står for langt størsteparten af afledningerne, og det er vi ved at undersøge nærmere. Der er tale om overløbene ved Ålykkevej i Esrum og Sygehusvej i Esbønnerup, der begge afleder til Esrum å. For at undersøge de konkrete overløb til bunds vil der i løbet af efteråret 2020 blive installeret overvågningsudstyr, der kan måle de præcise udledningsmængder til åen.

Der er afsat midler på budgettet 2023 til at forbedre forholdene ved overløbene ved Esrum å, hvis det viser sig nødvendigt.

Havledningen er ved at være etableret

I forbindelse med den store ombygning af Gilleleje Renseanlæg, er Gribvand Spildevand i fuld gang med at anlægge en havledning, der skal føre det rensede spildevand 400 m. ud vest for Gilleleje Havn. Renden ud i havet er netop gravet færdig, og ledningen er nu ved at blive lagt. På land er ledningen dækket, dog er der endnu et hul i Alfavej, hvor havledningen skal tilsluttes den eksisterende trykledning.Havledningen forventes færdig før jul, og den bør kunne sættes i drift som planlagt ved årsskiftet.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00