Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev januar 2021

Din pris for spildevand

Den pris, du betaler for spildevandsafledning, dækker følgende: drift, vedligehold, renovering og udbygning af kloaknet, klimasikring, drift og vedligehold af renseanlæg samt kontrol af, at det rensede spildevand overholder udledningskravene, inden det bliver udledt til bl.a. Kattegat og Arresø. Dertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Spildevandspriserne varierer således fra kommune til kommune – du kan se priserne for de enkelte kommuner på Danvas interaktive Danmarkskort.

Sådan ser Gribvand Spildevands budgetramme ud

Budgettet for 2021 er på 104.453.000 kr. eksklusiv tømningsordningen.  Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:

Driftsbudgettet fordeler sig på følgende poster:
Din takst er på samme niveau som sidste år

Gennemsnitstaksten er på samme niveau som i 2020 og er således ikke blevet pristalsreguleret.
 
Din pris på spildevand – hvis din ejendom er kloakeret
Prisen på spildevand hos Gribvand Spildevand er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. For 2021 er priserne således:

  • Det variable bidrag er 58,26 kr. inkl. moms. Prisen bliver beregnet ud fra dit vandforbrug og dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, du udleder til kloakken.
  • Dit faste bidrag udgør per stikledning 780,60 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af  mængden af renset spildevand. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.
  • Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m3 om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmetoden, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidste afledte kubikmeter vand.

Se en oversigt over samtlige takster og gebyrer her.


Tømningsordningen

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældnings- eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR.

Vær opmærksom på, at tømningsordningen har været i udbud, og der er indgået nye kontrakter. Hvis du har en septiktank, er det Sven Erik Norby, der står for tømningen, mens FKS Slamson fremover står for at tømme samletanke.

Samletank
Taksten for samletanke for 2021 består af:

  • Et fast behandlingsbidrag på 348,13 kr. inkl. moms, som kun opkræves en gang årligt
  • Administrationsbidrag på 234,10 kr. inkl. moms
  • Et variabelt behandlingsbidrag for samletanke på 12,25 kr. pr. m³ inkl. moms
  • Dertil er prisen på en ordinær tømning 750,00 kr. inkl. moms

Bundfældningstank
Når du skal have tømt din bundfældningstank, kan du vælge mellem to metoder:

  • KSA-tømning, der er et kombineret slamsuger- og afvandingssystem. Det er en miljøvenlig metode, hvor tømningen sker ved, at KSA-bilen suger indholdet af bundfældningstanken op, afvander slammet under tilsætning af polymer, hvorefter vandet bliver ledt tilbage i bundfældningstanken. Prisen er: 611,25 kr. inkl. moms. + 155,69 kr. i administrationsgebyr.
  • Tømning via slamsuger eller traktor. Her er prisen: 1.829,94 kr.  inkl. moms + 155,69 kr. i administrationsgebyr.

Administrationsgebyret er ikke blevet reguleret de seneste tre år.

Se en oversigt over tømningsordningens takster her.


Forbrugervalg 2021 – så din stemme bliver hørt

Hvert 4. år er der mulighed for at stille op som forbrugerrepræsentant i Gribvand Spildevands bestyrelse og få indflydelse på, hvordan spildevandsrensningen udvikler sig i din kommune.  Netop i år har du chancen for at gøre din stemme gældende, da der skal vælges to forbrugerrepræsentanter samt to suppleanter til bestyrelsen, som derudover består af politikere, medarbejdervalgte medlemmer samt en person fra erhvervslivet.

I løbet af foråret vil vi indkalde til forbrugervalg, mens selve valget vil finde sted i løbet af sommeren.


Havledning anlagt

Havledningen, der skal pumpe det rensede spildevand fra Gilleleje Renseanlæg 400 m. ud i havet vest for Gilleleje Havn, blev færdiganlagt i december. Det betyder, at vi fra primo 2021 leder det rensede spildevand langt ud i havet, til gavn for både badevandskvaliteten, vandmiljøet i havnen og havmiljøet generelt.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00