Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev december 2015

Fokus på tømningsordningen og kloakering af ukloakerede ejendomme

På et velbesøgt borgermøde, som Gribvand Spildevand A/S var vært for i starten af november, kom der flere spørgsmål til tømningsordningen og kloakering af ukloakerede ejendomme i det åbne land. Derfor kan du i dette nummer læse lidt mere uddybende om de to emner.


Mere end 170 ejendomme kloakeres i Rågeleje-Udsholt

Tømningsordningerne er obligatoriske for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke. Gribvand Spildevand varsler kunder med brev, mail eller sms forud for, at tanken skal tømmes. Du har også mulighed for at bruge dintillæg nr. 4 og 5 til spildevandsplanen.

Ud over de nævnte ejendomme, er der enkelte andre ejendomme, som ikke er omfattet af projektet, der har ønsket at blive kloakeret. Gribvand Spildevand A/S er positiv over for ønskerne og vil inddrage ejendommene i projektet, hvis det kan ske inden for økonomisk fornuftige rammer og uden at belaste de øvrige forbrugere i kloakforsyningen. Det betyder, at ejendomme kun kan blive frivilligt kloakeret, hvis kloakering nogenlunde kan finansieres inden for det tilslutningsbidrag, der opkræves i forbindelse med kloakeringen.

Tidsplan for kloakeringen i Rågeleje-Udsholt kan ses her


Tømningsordningen

 

Tømningsordningerne er obligatoriske for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke. Gribvand Spildevand varsler kunder med brev, mail eller sms forud for, at tanken skal tømmes. Du har også mulighed for at bruge din tank-kode til at logge ind via vores hjemmeside www.gribvand.dk og se tømninger, tankplacering mv.

Gribvand foretager løbende stikprøvekontroller af de udførte tømninger for at sikre, at tankene tømmes korrekt og dermed ikke belaster miljøet mere end nødvendigt i perioden frem til næste tømning.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice eller du kan læse mere om tømningsordningerne på vores hjemmeside.

 Hvad er en korrekt tømning?

 • KSA-Tømning - bundfældningstanke
  Hele indholdet suges op i bilen, slammet behandles og der tilsættes polymer. Slammet tilbageholdes i bilen, og vandet returneres til bundfældningstanken. Tanken efterfyldes svarende til ¾ af volumenet eller til underkant T-rør.
 • Slamsuger - samletank
  En samletank tømmes helt. Når en samletank er fuld, rekvirerer ejeren en tømning hos den entreprenør, der har indgået aftale med Gribvand Spildevand A/S om tømning af tankene. Ofte er det kun toilettet, som er tilsluttet en samletank, mens resten af husets spildevand afvandes ved nedsivning.
 • Traktor- og lille slamsuger
  Hvis adgangsvejen er ufremkommelig for KSA-bilen eller ejer ønsker tømning uden polymer, kan ejer rekvirere en anden og mindre bil. Takst for denne tømning fremgår af takstbladet for tømningsordningen. Bundfældningstanke der tømmes med almindelig slamsuger eller traktor, tømmes for slam og der pumpes vand uden polymer tilbage i tanken. Tanken efterfyldes svarende til ¾ af volumenet eller til underkant T-rør.

Ekstra tømning på bundfældningstanke (Almindelig som KSA) kan bestilles efter behov og udføres af den entreprenør, der har indgået aftale med Gribvand Spildevand A/S om tømning af tankene. Takst for ekstra tømning fremgår af takstbladet for tømningsordningen.
Hvis din ejendom kloakeres skal din tank sluttømmes af ISS.

Dit ansvar før tanken skal tømmes:

 • Tanken skal være forsynet med aftageligt dæksel, der højst vejer 50 kg. Hvis tanken er etableret efter 1. januar 2012, må dækslet højst veje max. 25 kg for at lette arbejdsmiljøet og beskytte slamsugerens mandskab mod tunge løft og rygskader. Vejer dækslet mere end de angivne vægte, opkræves der ekstra gebyr. Gribvand Spildevand A/S opfordrer til, at dæksler udskiftes hvis de vejer mere end 25 kg – også selvom dæksler på ældre tanke godt må veje op til 50 kg.  
 • Nogle steder kan det være vanskeligt for en slamsuger at komme frem, hvis beplantningen langs vejen ikke er beskåret i henhold til de kommunale beskæringsregler. Manglende mulighed for at komme frem, resulterer i en forgæves kørsel, der afregnes efter takstbladet. 
 • Ejendommen skal være forsynet med husnummer.
 • Grundejere skal sikre, at der er fri adgang til tanken inden tømningen. Dækslet til tanken skal være synligt og evt. markeret med en pind. Adgangen til tanken må ikke være aflåst og området omkring dækslet skal være fri for planter, havemøbler mv.  
 • Dæksler der ikke er synlige eller tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræves et bidrag i henhold til takstbladet, til dækning af de ekstra omkostninger, som af den grund påføres tømningsordningen.

Så mange tanke er der i Gribskov Kommune

 Samletanke:   ca. 650
 Bundfældningstanke:   ca. 2.600

Kloakering af ukloakerede ejendomme

 

Ukloakerede ejendomme, der ligger enten afsides eller i samlede bebyggelser, afleder spildevand via individuelle løsninger som f.eks. bundfældnings-tanke med nedsivning eller lignende. Det fælles for alle løsninger er, at de skal opfylde visse krav, som er stillet i Miljøbeskyttelsesloven.
Kravene håndhæves af Gribskov Kommune, som er myndighed på området. Gribvand Spildevand A/S er ikke en del af beslutningsprocessen vedr. kloakering af ejendomme, men står kun for selve den praktiske udførelse af kloakken. Til slut tilser Gribskov Kommune, at ejendommene tilslutter sig kloakken, når den er klar til brug.

Gribskov Kommune har netop afsluttet en undersøgelse af alle ukloakerede ejendommes afløbsforhold. De ejendomme, der har afløbsanlæg, og som ikke opfylder lovens krav, vil blive kontaktet af Gribskov Kommune med henblik på at istandsætte afløbsanlæggene. Formelt sker dette ved, at kommunen giver ejeren et påbud om at bringe forholdene i orden. Derved er de enkelte ejere af ejendommene selv ansvarlige for at istandsætte anlæggene.

Kommunen laver kloakeringsplan – Gribvand Spildevand udfører opgaven
I de tilfælde hvor det ikke er muligt at opfylde kravene, kan Gribskov Kommune bestemme, at kloakering er den eneste mulighed. Kommunen udarbejder derfor et tillæg til spildevandsplanen, hvori det fastsættes, at ejendommene skal kloakeres. Der kan både være tale om ejendomme, der ligger i samlede bebyggelser, og ejendomme der ligger mere spredt. I begge tilfælde er det Gribvand Spildevand A/S, som står for det praktiske vedr. kloakering og efterfølgende opkrævning af betaling for rensning af spildevandet. I alle tilfælde afholder ejeren af ejendommen selv anlægsudgifter på egen grund.

Samletank eller etablering af renseanlæg på grunden
I særlige tilfælde kan der være tale om ejendomme der ligger så afsides, at en kloakeringsløsning ikke kan gennemføres hverken økonomisk eller praktisk og hvor ejendommene ikke kan etablere nogen form for lokal tilstrækkelig rensning eller nedsivning. Her har ejendommene mulighed for enten at etablere en samletank eller tage imod et tilbud fra Gribvand Spildevand A/S der indebærer, at Gribvand Spildevand A/S etablerer et avanceret minirenseanlæg på grunden og efterfølgende driver det. Ejendommen betaler samme pris til Gribvand Spildevand A/S, uanset om der kloakeres eller etableres et lokalt minirenseanlæg.


Tømningsordning – ret og pligt

Ejendomme, der ikke er kloakeret til et offentligt eller fællesprivat kloaksystem, er omfattet af tømningsordningerne for samletanke og septiktanke. Tømningsordningerne sikrer, at samletanke og septiktanke tømmes regelmæssigt og efter et reglement, der sikrer ens administration og afregning. I Gribskov Kommune er det Gribvand Spildevand A/S, der driver ordningerne. I andre kommuner kan det være kommunen selv, der står for det.

Forskellige krav skal overholdes
I det daglige drives ordningerne efter såkaldte regulativer, hvor forskellige krav til slamsugerfirmaet og ejerne af de ukloakerede ejendomme, er beskrevet. Krav til slamsugerfirmaet kan for eksempel være, at septiktanke skal genfyldes efter tømning. Krav til ejerne af ejendommene kan for eksempel være, at der skal være fri adgang til tanken, når den skal tømmes. Krav, der er omfattet af regulativet, gælder mellem ejerne af de ukloakerede ejendomme og Gribvand Spildevand A/S. Gribvand Spildevand A/S har via regulativet forskellige rettigheder til at opkræve ekstra betaling, hvis krav, som er beskrevet i regulativet, ikke er opfyldt, som for eksempel hvis adgangsforholdene ikke er i orden.

Gribskov Kommune er myndighed over for både ejerne af ukloakerede ejendomme og Gribvand Spildevand A/S. Myndigheden har ansvaret for, at den gældende lovgivning overholdes. For eksempel er ejerne af ukloakerede ejendomme forpligtet til at sikre, at bundfældningstanke er forsynet med T-rør. Gribvand Spildevand A/S beskæftiger sig kun med at få tankene tømt og afregnet, og har derfor ikke noget at gøre med om tankene har mangler i henhold til lovgivningen. Omvendt beskæftiger Gribskov Kommune sig ikke med tømning af tanke eller afregningen heraf, da dette alene er et anliggende for Gribvand Spildevand A/S.

Det bedste råd – spørg os hvis du er i tvivl om tømningsordningen
Som ejer af en ukloakeret ejendom, er der således tre instanser involveret: en entreprenør der står for det praktiske vedr. tømning, en forsyning der tager sig af opkrævningen og som kontrollerer, at entreprenøren udfører sit arbejde korrekt samt kommunen der som myndighed sikrer at lovmæssige krav til tankene er opfyldt. For en ejer af en ukloakeret ejendom kan det være vanskeligt at gennemskue, om et konkret spørgsmål f.eks. vedr. tømning af tanke, skal rettes mod entreprenøren, forsyningen eller myndigheden. Det bedste råd er, at spørgsmål om tømningsordningen rettes til Gribvand Spildevand A/S, som enten behandler spørgsmålet eller sender det videre til kommunen.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00