Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev juli 2016

Lærkevej – gammelt bassin har fået nyt liv

Gribvand Spildevand har ombygget et spildevandsbassin til brug for regnvand ved Lærkevej i Helsinge. Bassinet ligger midt i et villakvarter tæt på Helsinge bymidte. Nu et år efter ombygningen kan et foreløbigt resultat af projektet gøres op, og det er lutter positive nyheder. Spildevandet, som tidligere kunne strømme til under kraftig regn og efterfølgende give en del lugtgener er nu dirigeret udenom. Det kedelige gamle betonbassin er væk og erstattet af et rent regnvandsbassin med permanent vandspejl som en sø.

  

”Det ligner nu mere et lille naturområde midt i villakvarteret. Vandet i bassinet er blevet klart og af god kvalitet, som også viser sig ved, at der er svirrende guldsmede og sommerfuglene i luften,” siger Henning Holm fra Gribvand.
 
”I den bynære natur midt i villakvarteret er der nu også udover tagrørene et væld af forskelligartede blomster og urter på skrænterne samt flotte blomstrende vandplanter. Der svømmer vildænder i bassinet, og vi har også set spisende flagermus ved vandoverfladen. Meget taler for, at det er Troldflagermusen, der nyder godt af naturen,” udtaler Morten M. Hansen fra Orbicon, som har stået for projekteringen af anlægget, mens firmaet Nordkysten har udført anlægsarbejdet.

Der er dog stadig højt hegn rundt om bassinet, så området er endnu ikke åbent for områdets beboere. Men det er bestemt en mulighed, at det kan åbnes og komme til at indgå i en rekreativ helhed med de tilstødende fællesarealer, hvis der skulle være ønske herom.


Annisse tager kampen op mod regnvandet

Det kan godt være, at sommeren byder på regnmængder i stor stil, men i Arresø-oplandene omkring Annisse gør man en stor indsats for at forhindre regnmasserne i at skabe overløb og oversvømmelser. Her er fraseparering af regnvand på de enkelte ejendomme nemlig i fuld gang. Senest har bestyrelsen for Gribvand Spildevand været på besøg i Annisse for at se på, hvor langt arbejdet er nået.
 
”Vi har foreløbig lavet aftaler med 200 boliger rundt om i Annisse, og over 100 af dem har allerede frasepareret regnvandet. Arbejdet med fraseparering af regnvandet Bakkelandet og Duebjergåsen er afsluttet i 2015, og det forventes, at størstedelen af arbejdet i Gl.  Annisse og på Tvingsbakken vil være færdigt i 2016. Men der er fortsat områder ved Arresø, hvor der stort behov for at fraseparere regnvandet for eksempel i Ramløse, hvor der ofte er overløb,” fortæller Henning Holm fra Gribvand. Annisse Lokalråd og grundejerforeningerne i området gør en stor indsats i forhold til at klimasikre den enkelte ejendom og samtidig fremtidssikre en renere Arresø.
 
Lokalrådet i Annisse har sammen med Gribvand og Cowi udarbejdet en hel vejledning for, hvordan grundejerforeninger m.fl. kan gribe processen med fraseparering af regnvandet. Det er stærkt inspireret af de erfaringer, som grundejerforeningen i Bakkelandet har gjort, da de som det første sammenhængende område fraseparerede regnvandet på 49 ejendomme. 
 
"I Bakkelandet har det været muligt at frakoble regnvandet uden udgifter for de enkelte grundejere, hvilket står i skærende kontrast til, hvad man har set i andre kommuner. Samtidig har vi udover selve klimatilpasningen også fået en række sidegevinster i form af opdatering af kloakkerne, fund af fejl som blev udbedret, rottehuller der blev lappet og flere steder helt nye rørsystemer. Så alt i alt har vi fået opdateret og fremtidssikret en del af kloaksystemet, der ligger nede under jorden, og som vi ikke umiddelbart kan se,” siger Niels Andersen, der er bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen Bakkelandet og medlem af Annisse Lokalråd. Læs mere i vejledningen fra Lokalrådet, der har en målsætning om, at størsteparten af alle ejendomme, der ønsker at fraseparere regnvandet, vil være færdige i 2017.
 
”Frasepareringen betyder, at boligejeren separerer regnvand og smeltevand fra spildevandskloakken og i stedet nedsiver det i jorden på ejendommen. Grundejerne har mulighed for at få op til 40 pct. eller max. 23.743 kr. af tilslutningsbidraget til kloakforsyningen tilbage fra Gribvand Spildevand. Det er en mulighed i de områder, hvor Gribvand Spildevand står over for større investeringer i forbindelse med den fremtidige håndtering af regnvandet. Her kommer fraseparering ind som en rigtig god løsning for alle parter. Det fremgår løbende af Gribvands hjemmeside, hvilke områder der er aktuelle,” siger Anne Grethe Lindholm fra Gribvand.


Nyt om tømningsordningen

I 2016 tømmes alle tanke under den obligatoriske tømningsordning af Simon Moos A/S ved Slambergt Kloakservice, i stedet for ISS.
Alle ejere af ejendomme med bundfældningstanke vil blive varslet inden den ordinære rutetømning.

 

Har du behov for en ekstra tømning af din bundfældningstank, eller er du ejer af en ejendom med samletank, skal du fremover selv bestille tømningen på tlf. 73 15 10 30 eller sende en mail til: septikordning@simonmoos.com.

Tømningen kan også bestilles online.

Ved akut tømning udenfor åbningstid (mandag til torsdag ml. kl. 17:00-7:00, fredag ml. kl. 15:00-7:00) skal du ringe på tlf. 40 41 05 20.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00